СКИДКИ

подробнее

 

АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  

ПОДРОБНЕЕ...

Франчайзинг

Приглашаем потенциальных партеров к сотрудничеству по продвижению нашей марки в вашем регионе на условиях франчайзинга (скачать Договор франчайзинга)

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗІНГА

м. Харків ___________________
 
 
Фізична особа-підприємець Хоменко Галина Георгіївна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ВОО №972200 від 09.12.2003р., надалі іменований Постачальник, з однієї сторони, та ______________________________________________
Який діє на підставі ____________________________________________, іменований надалі Покупець, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується протягом строку дії цього Договору здійснювати поставку товару, що є предметом поставки за цим Договором, а Покупець-приймати товар і здійснювати його оплату Постачальнику в строки та в порядку, передбачені цим Договором.

1.2 Постачальник надає:

- ексклюзивне право на користування торгівельною маркою «АЛЕСЯ»;

- пріоритетні умови закупівлі товара;

-безкоштовне навчання персоналу;

-надання усіх необхідних документів;

-постійна консультаційна підтримка з усіх бізнес-питань.

1.3 Покупець зобов'язується підтримувати кількість представленого товару ТМ «АЛЕСЯ» не менше 80% від усього асортименту магазину.

2. Гарантії якості

2.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що поставляється, в цілому та його частин у відповідності до Закону «Про захист прав споживачів».

2.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його одержанні Постачальник здійснює заміну за свій рахунок неякісного товару.

2.3. Постачальник не несе відповідальності за дефекти товару або його частин, що виникли з вини Покупця, викликані не виконанням правил експлуатації товару(одягу) чи при використанні цього товару Покупцем не за призначенням.

3.Порядок виконання замовлення, умови поставки товару та порядок розрахунків

3.1. Постачальник виготовляє вироби потрібного асортименту та кількості відповідно замовленню, що надходить від Покупця.

3.2. Поставка товару та строки визначаються сторонами в робочому порядку з урахуванням побажань Покупця та можливостей Постачальника.

3.3. Покупець оплачує товар:

3.3.1. Першу колекцію сплачує повністю;

3.3.2. Наступні поставки сплачуються з розстрочкою три місяця.

3.4. Товар, що відправляється, має відповідне маркування та необхідну упаковку.

3.5. В разі виявлення прихованого дефекту повернення виробів відбувається за рахунок Постачальника.

3.6. Усі вироби, що повертаються, повинні мати початковий товарний вигляд: без слідів носіння, чисті, з непошкодженими ярликами (цілі, без надписів та наклейок).

4.Права та відповідальність сторін.

4.1. Постачальник зобов’язується:

- передати товар на умовах, визначених в п.3 даного Договору;

-у випадку передачі товару неналежної якості замінити товар на якісний.

Постачальник має право:

- в разі повернення зіпсованого чи брудного товару вимагати від Покупця компенсацію на відновлення товару.

4.2. Покупець зобов’язується:

- прийняти товар по накладній і перевірити його кількість, якість і комплектність;

- при отриманні товару на реалізацію слідкувати за дотриманням його початкового стану, не допускати псування ярликів.

Покупець має право:
- у випадку отримання товару неналежної якості вимагати заміни товару.

5.Законодавство та розв’язання суперечок.

5.1.Постачальником та Покупцем будуть прийняті всі міри щодо розв’язання усіх суперечок та розбіжностей, які можуть виникнути із даного Договору, дружнім шляхом.

5.2. У випадку, якщо сторони не можуть дійти згоди, всі суперечки та розбіжності між ними будуть розглянуті згідно діючого законодавства.

6.Строк дії договору.

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє на протязі одного календарного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо до закінчення строку дії цього Договору одною із сторін не буде заявлено про протилежне.

7.Форс-мажор.

7.1. Сторона, яка порушила зобов’язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення, якщо вона доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили, як-то: стихійних явищ природного характеру, лиха техногенного походження, обставин суспільного життя та соціополітичного характеру.

8.Прикінцеві положення.

8.1. У разі зміни реквізитів сторін, які можуть вплинути на виконання зобов’язань, повідомити одне одного протягом триденного строку.

8.2. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

8.3. Постачальник є платником єдиного податку. Покупець є платником _____________________________

9.Реквізити сторін.

Постачальник                                                                                                   Покупець

Інд.№2314801466                                                                                                                                                                              __________________________

ФОП Хоменко Галина Георгіївна                                                                                                                                                    __________________________

61058, м. Харків, вул. Культури, б. 9, кв. 40                                                                                                                                  __________________________
 
 
 Хоменко Г. Г.                                                                                                                                                                                       __________________________